e-mail: sekretariat@e-kompendium.pl | olkusz@sita.pl | tel.664183315 | tel.608313213 | Olkusz ul.Bóżnicza 12

Regulamin uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych w Kompendium

Kamienica Marszałkowska ul. Bóżnicza 12

 

Regulamin określa przedmiot i zakres usług edukacyjnych świadczonych przez Kompendium, zwanej w dalszej części regulaminem.

Część I:  Przedmiot regulaminu

 1. Kompendium świadczy usługi edukacyjne w zakresie kursów językowych,  kursów komputerowych, korepetycji z przedmiotów ogólnokształcących i kierunkowych  oraz doradztwa edukacyjnego dla dzieci, uczniów, studentów i dorosłych.
 2. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli posiadających odpowiednie kwalifikacje. W przypadku niedyspozycji nauczyciela prowadzącego Kompendium zapewnia kompetentne zastępstwo na zajęcia.
 3. W przypadku losowej lub trwałej niedyspozycji nauczyciela, Kompendium zastrzega sobie prawo do zmiany nauczyciela.

Część II:  Usługi edukacyjne

 1. Lekcja trwa 45 minut.
 2. W ramach kursów językowych dla najmłodszych metodą Kraina Baśni istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnej lekcji pokazowej.
 3. Koszt materiałów szkoleniowych dla kursu Kraina Baśni pokrywa uczeń natomiast pozostałe materiały szkoleniowe i ich koszty ustalane są indywidualnie.
 4. Zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym harmonogramem lub w przypadku lekcji doraźnych po wcześniejszym ustaleniu terminu, również w dni wolne od pracy, przerwy świąteczne i wakacje w zależności od zgłaszanego zapotrzebowania i dostępności terminów.
 5. Istnieje możliwość uczestnictwa w jednorazowej lekcji skierowanej na konkretne potrzeby w miarę dostępności terminu.
 6. Jeśli termin zajęć przypada na dni ustawowo wolne od pracy i święta, zajęcia te realizowane są w innym terminie określonym przez harmonogram zajęć.
 7. Uczeń jest zobowiązany do poinformowania Kompendium o nieobecności na zajęciach co najmniej jeden dzień przed  zaplanowanym terminem lekcji.
 8. W przypadku o którym mowa w części I pkt. 3 I 4 Kompendium zawiadomi ucznia o zaistniałej sytuacji podając alternatywny termin.

Część III:  Opłaty za zajęcia

 1. Kompendium zastrzega sobie prawo do indywidualnego ustalenia wysokości opłaty za lekcje przy czym cena jest uzależniona od rodzaju, zakresu oraz częstotliwości lekcji.
 2. Wpłaty należy dokonywać przelewem na rachunek nr: 1119 5000 0120 0617 2761 580002 Kamienica Marszałkowska s.c. 32-300 Olkusz ul. Bóżnicza 12 lub w siedzibie firmy miesięcznie z góry za bieżący miesiąc do 10 każdego miesiąca za korepetycje a za kursy  językowe oraz kurs dla najmłodszych metodą Kraina Baśni za kwartał z góry do 10 pierwszego miesiąca kwartału.
 3. Istnieje możliwość płatności ratalnej lub zmiany terminu płatności po ustaleniu z właścicielem firmy.
 4. Lekcje odwołane minimum 1 dzień wcześniej zostają odpracowane w innym terminie natomiast lekcje, które nie odbyły się z winy ucznia bez wcześniejszej informacji przepadają a opłata nie zostaje zwrócona.
 5. Odnotowanie braku płatności 1 miesiąc po terminie bez pisemnej lub ustnej informacji o opóźnieniu, skutkuje wykluczeniem z kursu lub każdej  innej formy szkolenia.

Część IV:  Rezygnacja z zajęć

 1. Istnieje możliwość rezygnacji z zajęć począwszy od następnego miesiąca rozliczeniowego przy czym rezygnacja ta wymaga formy pisemnej.
 2. W przypadku rezygnacji w trakcie trwania miesiąca zwrot opłaty za niewykorzystane zajęcia nie przysługuje.

Część V: Program rabatowy

 1. Przy jednoczesnym zapisaniu dwójki dzieci na kurs językowy, na drugie dziecko przysługuje 10% zniżki na okres trwania całego kursu. W przypadku jednoczesnego zapisania na kurs językowy trójki dzieci na każde kolejne dziecko przysługuje kolejne 10% zniżki.
 2. Osoba polecająca kurs językowy jest zwolniona z opłat przez jeden miesiąc w przypadku gdy osoba z polecenia zapisze się na kurs.
 3. W przypadku zapisu na kurs językowy zorganizowanej grupy składającej się z minimum 4 osób a maxymalnie z 6 osób przysługuje zniżka 10% dla każdego uczestnika na okres trwania całego kursu.

Część VI:  Postanowienia końcowe

 1. Przed przystąpieniem do wybranego rodzaju zajęć należy podpisać oświadczenie o zapoznaniu się z treścią regulaminu, który znajduje się na stronie internetowej www.e-kompendium.pl i w siedzibie szkoły oraz zgodę na przetwarzanie danych.
 2. Zastrzeżenia i wnioski należy zgłaszać do: Dagmara Winiarczyk-Wiśniewska, Mateusz Wiśniewski - właściciele